Sunday, 9 February 2014

The laureate in the EDU Inspiration 2013 contest


Congratulatory letters from the District head Krzysztof Tymoszuk and the Mayor of Lukow Dariusz Szustek.

High level of education in Lukow's county.

On the 11th of December 2013 in Lukow's conference hall Deputy District head Krzysztof Tymoszuk, the Mayor of Lukow Dariusz Szustek and the Deputy Mayor dr Marcin Mateńko thanked to all teachers and headmasters, who took part in the Study Visits project. The project's theme was ,,How do communicational-informational technologies support process of teaching and learning'' and it won the first prize in the EduInspirations 2013 Succes Stories competition. The competition was organized by the Fundation of Development of the Education System.


Perspektywa 2014-2020 Erasmus+

Tadeusz Wojciechowski - presentation of  Erasmus+

congratulatory letters

(left: Dorota Puzio, Artur Baranowski, Aneta Paszkiewicz, Anna Szklarz, Dariusz Szustek)


(Krzysztof Tymoszuk, Bożena Stępniewska-Szewczak, Katarzyna Sujka, Anna Wardak)

The laureate in the EDU Inspiration 2013 contest

Our collective project has succeeded! It has been awarded and ranked among the winners in a competition organized by the Foundation for the Development of Education.

This distincion seems to be treated not only as a recognition of our schools Complex of
Schools in Tuchowicz- the organizer and mover and Stanisław Konarski Lower- Secondary School no 2 - the coordinator, but also as a recognition of our local education and teachers. From there, we want to congratulate all school headmasters and their teachers for our common success.

Our schools and teachers-the laureate!

Here is a list of institiutions, school headmasters and teachers involved in the project:

Complex of Schools in Stanin
headmaster Janusz Sobiech
teacher Iza Gromada
teacher Małgorzata Matyszek

Complex of Schools in Zagoźdź
headmastress Jadwiga Grudzień
teacher Justyna Kuryła
teacher Iwona Krasuska

Complex of Schools in Tuchowicz
headmastress Bożena Stępniewska-Szewczak
teacher Katarzyna Sujka
teacher Anna Skwarek

Kindergarten no 4
headmastress Kazimiera Woźniak
teacher Agnieszka Skrzyszewska
teacher Dorota Jońska

Primary School no1
headmaster Karol Ciołek
teacher Anna Pudełek

Primary School no 5
headmastress Iwona Kmieć
teacher Marzanna Nowicka
teacher Magda Tuchowska

Lower-Secondary School no 1
headmastress Elżbieta Pogodzińska
teacher Małgorzata Tomczak

Stanisław Konarski Lower-Secondary School no2
headmaster Artur Baranowski
teacher Dorota Puzio
teacher Anna Szklarz
teacher Aneta Paszkiewicz

J. Piłsudski Lower-Secondary School no 3
headmaster Sławomir Różalski
teacher Marlena Celińska
teacher Agnieszka Barszcz

W. Reymont Lower-Secondary School no3
headmastress Anna Pietrzak
teacher Michał Świder
teacher Magdalena Świętochowska

A. Świętochowski Complex of Schools no 2
headmaster Krzysztof Okliński
teacher Anna Rychta
teacher Sylwester Broński

Jan Paweł II Comprehensive-Secondary School no 4
headmaster Zygmunt Zalewski
teacher Katarzyna Milewska
teacher Małgorzata Wierzchowska

On 21st November in the Primate's Palace in Warsaw took place a festive gala summarizing two decades of the Foundation's for Development of Education activity combined with the presentation of awards in EDU Inspiration competition.

The Polish President Bronisław Komorowski took the honorary patronage of the gala.

An important plank was ceremony of prize-giving for the EDU Inspiration competition's
laureates, of which primary purpose is to disseminate and promote the results of the project and experiences of beneficiaries of programmes coordinated by the Foundation.

Our school was the coordinator of the project refering to the Study Visits in October 2012. The subject was: '' How the information and computer technologies help out the process of learning and teaching'', it has been notified and honoured among many other projects. The award is mainly a recognition for the level of Łukowian education and appreciation the commitment of our teachers- emphasise the coordinator of the project Artur Baranowski.

This venture was organized in close cooperation of the Complex of Schools in Tuchowicz and the headmistress Bożena Stępniewska-Szewczak.

Website of the Study Visit's project:

How ICT techniques improve teaching and learning processes?
Classes were held in schools, municipalities Stanin including the organizer of the project ZS in Tuchowiczu selected kindergartens, schools, urban - Łukowian primary and lower secondary schools and in district schools.
The study visit was attended by experts in the fields of education, vocational education and training in 10 countries: Spain, Hungary, Macedonia, Turkey, Sweden, Finland, Germany, Great Britain, Italy and France.

footage from the gala:

The awards event was attended by over 200 representatives of the central government, cooperating with the Foundation representatives of educational institutions, NGOs, universities representation and representatives of embassies.
The official part of the gala opened the General Director of the Foundation Mirosław Marczewski and invited prominent guests: The Minister of Education and The Minister of Science and Higher Education in Poland.
During the gala, a short film was shown to promote  information about FRSE, which is a summary of existing films and recordings created by years of activity of the institution. Gathered at the ceremony guests will be able to watch the jubilee exhibition of photographs illustrating the wide area of activities of the Foundation.
In the  gala were musical accents. For the gathered audience starring Alice Wołyńczyk and Maciej Frąckiewicz, talented young musicians performing in the country and abroad. Both are graduates of the Erasmus programme.
This year's gala is not only a feast of the Foundation, but also an attempt to highlight the huge role and importance of the functioning of the european educational programmes in Poland. Their flagship are now millions of beneficiaries who thanks to the financial  and organizational support were able to learn new skills, realize their passions, take study abroad, meet people from all over the world and improve professional competence.

Wednesday, 11 December 2013

Listy gratulacyjne od Starosty Krzysztofa Tymoszuka oraz Burmistrza Dariusza Szustka

Oświata powiatu łukowskiego na wysokim poziomie.

W dniu 11 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Łukowie odbyło się oficjalne podziękowanie władz samorządowych w osobach Wice Starosty Krzysztofa Tymoszuka oraz Burmistrza Dariusza Szustka oraz Wice Burmistrza dr Marcina Mateńko dla nauczycieli i dyrektorów szkół za udział w projekcie "Wizyty Studyjnej" nt. "W jaki sposób technologie komunikacyjno-informatyczne wspomagają proces nauczania i uczenia się", który zdobył pierwszą nagrodę w konkursie EduInspiracje 2013 Historie sukcesu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Perspektywa 2014-2020 Erasmus+ 
Na spotkanie przybył przedstawiciel Fundacji będącej spółką Skarbu Państwa Pan Tadeusz Wojciechowski z Zespołu Upowszechniania i Wykorzystywania Rezultatów, który przybliżył zasady finansowania projektów edukacyjnych na lata 2014-2020


 Tadeusz Wojciechowski - prezentacja Erasmus+

listy gratulacyjne


Friday, 15 November 2013

Laureat w konkursie Edu Inspiracje 2013

Nasz wspólny projekt odniósł sukces! Został wyróżniony i uplasował się w gronie laureatów w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji.To wyróżnienie wydaje mi się należy potraktować nie tylko jako wyróżnienie naszych szkół Zespół Szkół w Tuchowiczu - organizatora i wnioskodawcy i Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego w Łukowie -  koordynatora ale również naszej lokalnej edukacji i nauczycieli. Z tego miejsca gratulujemy wszystkim dyrektorom szkół oraz ich nauczycielom za nasz wspólny sukces.

Nasze szkoły i nauczyciele laureatem!

Oto lista instytucji, dyrektorów i nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu:

Zespół Szkół w Staninie dyrektor Janusz Sobiech Nauczycielka Iza Gromada Nauczycielka Małgorzata Matyszek Zespół Szkół w Zagoździu dyrektor Jadwiga Grudzień Nauczycielka Justyna Kuryła Nauczycielka Iwona Krasuska Zespół Szkół w Tuchowiczu dyrektor Bożena Stępniewska-Szewczak Nauczycielka Katarzyna Sujka Nauczycielka Anna Skwarek Przedszkole nr 4 Dyrektor Kazimiera Woźniak Nauczycielka Agnieszka Skrzyszewska Nauczycielka Dorota Jońska Szkoła podstwowa nr 1 Dyrektor Karol Ciołek Nauczycielka Anna Pudełek Szkoła podstwowa nr 5 Dyrektor Iwona Kmieć Nauczycielka Marzanna Nowicka Nauczycielka Magda Tuchowska Gimnazjum nr 1 Dyrektor Elżbieta Pogodzińska Nauczycielka Małgorzata Tomczak Gimnazjum nr 2 im. ks. St. Konarskiego Dyrektor Artur Baranowski Nauczycielka Dorota Puzio Nauczycielka Aneta Paszkiewicz Nauczycielka Anna Szklarz Gimnazjum nr 3 im. J. Piułsudskiego Dyrektor Sławomir Różalski Nauczyciel Marlena Celińska Naczyciel Agnieszka Barszcz Zespółu Szkół nr 3, im. Wł. Reymonta Dyrektor Anna Pietrzak Nauczyciel Michał Świder Nauczycielka Magdalena Świętochowska Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego Dyrektor Krzysztof Okliński Nauczycielka Anna Rychta, Nauczyciel Sylwester Broński IV Liceum Ogólnokształcące nr IV im Jana Pawła II Dyrektor Zygmunt Zalewski Nauczycielka Katarzyna Milewska Nauczycielka Małgorzata WierzchowskaW dniu 21 listopada w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbędyła się uroczysta gala podsumowująca dwie dekady działalności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji połączona z wręczeniem nagród w konkursie EDU Inspiracje.
Honorowy Patronat nad galą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Ważnym punktem programu była ceremonia rozdania nagród laureatom konkursu EDUinspiracje, której podstawowym celem jest upowszechnianie i promocja rezultatów projektów i doświadczeń beneficjentów programów koordynowanych przez fundację.

Nasza szkoła była koordynatorem projektu w ramach Wizyt Studyjnych w październiku 2012 roku na temat "W jaki sposób technologie informacyjno-komputerowe wspomagają proces uczenia się i nauczania", który to został zgłoszony i wyróżniony z grona wielu przedsięwzięć. Nagroda to przede wszystkim wyróżnienie dla poziomu  łukowskiej oświaty oraz docenienie zaangażowania naszych nauczycieli jak podkreśla Artur Baranowski koordynator projektu.
Przedsięwzięcie to było organizowane w ścisłej współpracy Zespołu Szkół w Tuchowiczu i Pani dyrektor Bożeny Stępniewskiej-Szewczak.
Strona projektu wizyty studyjnej:

How ICT techniques improve teaching and learning processes?

Zajęcia odbywały się w szkołach gminy Stanin w tym u organizatora projektu ZS w Tuchowiczu, wybranych przedszkolach, szkołach miejskich - łukowskich podstawowych i gimnazjach oraz w szkołach powiatowych średnich. 
W wizycie studyjnej wzięli udział specjaliści z dziedziny edukacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego z 10 krajów: Hiszpanii, Węgier, Macedonii, Turcji, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji.


fotorelacja z gali:

W wydarzeniu rozdania nagród udział wzięło ponad 200 przedstawicieli administracji centralnej, współpracujący z Fundacją przedstawiciele instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych, reprezentacja szkół wyższych oraz przedstawiciele ambasad.

Część oficjalną gali otworzyły wystąpienia dyrektora generalnego Fundacji Mirosława Marczewskiego oraz zaproszonych prominentnych gości: minister edukacji narodowej oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas gali zaprezentowany został krótki film informacyjno-promocyjny o FRSE, będący podsumowaniem dotychczasowych produkcji filmowych i nagrań archiwalnych powstałych przez lata działalności tej instytucji. Zgromadzeni na uroczystości goście będą mogli obejrzeć jubileuszową wystawę zdjęć ilustrujących szeroki obszar działalności Fundacji.
Uświetnieniem tegorocznej gali były akcenty muzyczne. Przed zgromadzoną publiczności wystąpili Alicja Wołyńczyk i Maciej Frąckiewicz, utalentowani młodzi muzycy koncertujący w kraju i za granicą. Obydwoje są absolwentami programu Erasmus.
Tegoroczna gala to nie tylko święto samej Fundacji, ale przede wszystkim próba podkreślenia olbrzymiej roli i znaczenia funkcjonowania europejskich programów edukacyjnych w Polsce. Ich wizytówką są dziś miliony beneficjentów, którzy dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu i organizacyjnemu mogli zdobyć nowe umiejętności, zrealizować swoje pasje, odbyć studia za granicą, poznać ludzi z całego świata oraz podnieść kompetencje zawodowe.

STOPKA-200x65

Tuesday, 14 August 2012

GMAIL ACCOUNT

Dear participants,

To take part in courses during the Study Visit
it will be necessary to create a gmail account.

I ask you politely to create one eg. here:
https://accounts.google.com/NewAccount

You are kindly asked to send me your gmail account

art.baranowski@gmail.com

Thank you for your cooperation.

TRANSPORT

Some changes. Very Important!!!

Considering the late arrival of Fabrizio Emer and Hatice Sancar Tokmak around 7 pm I suggest to move forward one hour the leaving time by minibus from the City Centre and Airport.

City Centre: 6 pmChopin Airport: 7.15

Dear Participants,

I would like to propose to you a straight transfer form:
no. 1 the Chopin Warsaw Airport Arrival Hall
no. 2 City Centre - Dworzec Centralny Railway Station Ticket Counter no 1
by a mini bus in the evening time (suggested leaving time 6 pm). This bus would take you to the hotel in Łuków. The leaving time we will set as soon as you send me your arrival times.
For those who come very early I suggest to visit some interesting places in Warsaw. Than in the evening the bus will pick you up from the no. 2 City Centre Dworzec Centralny Railway Station Ticket Counter no 1.

The same mini bus will be able to take you back to the airport on 6th Oct (suggested time 8 am).
It is much cheaper and comfortable than other means of transport.
One way trip will cost around 180 Euro, per person about 17 Euro (if all participants take it)
If you are interested in it please fill in the poll
We need your NIP - tax number (for Tax Office, Inland Revenue)  to give you an invoice.

These are suggestions for your spare time in Warsaw:

The Wilanow Palace Museum http://www.wilanow-palac.pl/rezydencja
Royal Łazienki Museum http://www.lazienki-krolewskie.pl/en,home.html
Warsaw Rising Museum http://www.1944.pl/en/


Important:
The same bus will be taking you from the hotel and picking you up to schools or Town Hall and back to the hotel during the Study Vistit (from 3rd-5th Oct).  It is much cheaper and comfortable than taxi (which is the only alternative). It is about 10-15 Euro per day.
If you are interested in it please fill in the poll.

The whole cost of transport to/from the airport in Warsaw and transport during the Study Visit is about 80 Euro.

Luggage Office
If your flight is early in the morning and you would like to go sightseeing to the city centre in Warsaw and then you would like to be picked up from the Dworzec Centralny Railway Station (about 5.30 pm) you can leave your luggage in the Luggage Office there. There is also a Tourist Information (in the main hall) where you can ask exactly where the Luggage Office is. It is very close and the cost is
7.10 zł (1.5-2.0 Euro).

 Fot. PKP IC
Luggage Office in Dworzec Centralny Railway Station

Of course, if you wish you can come to Łuków by train or other means of transport. I will help if you need any information, just let me know.

Saturday, 11 August 2012

Presentations

Dear participants,

I would like to ask you to send me your presentations before your coming. Then I will be able to publish them here on this web.  It would be perfect if you send them in PDF format.

They will also be ready for your speeches. If you prefer another format of the presentation for your speech there is no problem just let me know.

Thursday, 9 August 2012

How to get to Łuków?

The date you are expected to come is the 2nd Oct.

The best way to get to Łuków

A. by flight

is to arrive to (WAW) Warsaw. Chopin Airport WAW
Here you can get

1. Taxi from airport to railway station called Warszawa Centralna
or a bus line no.  175, 188, 331 and nigth from 11:09 pm - 04:39 am N32
cost 3.60 zł (0.80 Euro)
more details

2. From railway station Warszawa Centralna you can get a train to Łuków. You can plan your route here
Route Planner
Trains are quite frequent but try to get a direct connection.

If you are on the way just send a text message what time are you expected to be at the railway station in Łuków. I will wait there and I will get you to the hotel or (in case) you can get  taxi 025 798 22 22      which wait at the railway station.

B. by train
is to arrive to Warsaw (Warszawa Centralna) and then

from railway station Warszawa Centralna you can get a train to Łuków. You can plan your route here
Route Planner
Trains are quite frequent but try to get a direct connection.


Important.
I am trying to organise a car/cars or a small bus which will be able to get you from the airport. But probably there will be only one eg. in the evening. More details will be given in September.
Please send me the expected time of your arrival than I will be able to set the most suitable time for the bus.

Hotel

I would like to recommend a hotel below:

http://zimnawodalukow.pl/

Unfortunatly it is in Polish.
The cost for one night/one bedroom with a bath and toilet is about 18 Euro without a breakfast. You can order a breakfast too. It costs about 4 Euro.
Dinners and suppers we will be eaten out of the hotel.

To book the hotel please contact:

e-mail: zimnawoda@oit.pl
tel.: 0048 25 798 30 35 (or 36)
tel./fax.: 0048  25 798 35 80
Bank account: BPHKPLPK16106000760000331000165719


Other hotels in Łuków:

http://www.korona.lukow.pl/

http://www.hotel.lukow.pl/

http://www.hotelgrochowski.llu.pl/

Thursday, 13 October 2011

WWW & ALL PARTNERS


http://studyvisitintuchowicz.blogspot.com/
http://zs-tuchowicz.pl/
http://www.wbns.uksw.edu.pl/en/
www.docs.google.com - the platform used in communication (blog, to create documents online)
www.issuu.com - the platform used to publish documents (e-books)

PARTNERS:
District Council in Łuków
Town Council in Łuków
Łuków Borough
Stanin Borough

Teachers Training Centre in Siedlce
Edukator - private teacher's training organisation
Agata Szewczak - traslator, co-organizer

Schools:
Primary and Lower Secondary School in Stanin
Primary and Lower Secondary School in Zagoździe
Primary and Lower Secondary Schools in Łuków
Secondary Schools in Łuków
British School - private language school
University of the Third Age (U3A)

Friday, 30 September 2011

Schedule

The plan of the Study Visit in details 
will show up after the 10th of September
Existing below plan in Polish is arraning but during the holidays it is not easy.

The Study Visit will consist of following activities:
- schools' visits
- schools' presentations
- participants' presentations,
- ICT practical exercises,